Како изгледа еден судски превод?


Еден судски превод се состои од следниве документи (во следниов редослед), припоени еден кон друг со златни дрекери:

  • преводот од оригиналот;
  • клаузулата на заверка на преведувачот во којашто тој потврдува дека текстот е точен и веродостоен превод од оригиналот;
  • фотокопија на оригиналот (во истиот редослед);
  • преведувачот ја заверува секоја страна со печат и потпис и ја потпишува клаузулата на заверка

Неретко е потребно да се достави само обична фотокопија на судскиот превод. Сепак, можно е и да е потребно само да доставите дигитална верзија. Дотичната служба ќе наведе каков начин на достава претпочитува.